Oficiálna stránka našej obce

Faktúry  Zmluvy  Zmluvy na stiahnutie

Archív  Správy audítora

Súhrn Dokumentov za rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)DÁTUM
VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Kučín 01.11.2011VZN č. 9-2011
VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu01.06.2012VZN č. 2-2012
VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami12.12.2012VZN č. 3-2012
Požiarny poriadok obce Kučín 08.03.2013Požiarny poriadok obce Kučín
VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním dieťaťa v zariadení školského stravovania zriadeného obcou 25.08.2014VZN č. 2-2014
VZN k cene jedla zamestnancov materskej školy a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri materskej škole Kučín 25.08.2014VZN č. 3-2014
Štatút obce Kučín 15.12.2014Štatút obce Kučín
VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou Kučín 25.08.2014VZN č. 4-2014
VZN o podmienkach poskytovania dotácií 15.12.2014VZN č. 6-2014
VZN č. 1 / 2016
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17.12.2015VZN č. 1-2016
VZN č. 1 / 2017
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
20.12.2016VZN č. 1-2017
VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Kučín 01.01.2017VZN č. 2-2016
VZN č. 1 / 2018
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13.12.2017VZN č. 1-2018
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kučín 01.01.2018VZN č. 1-2018
VZN č. 1/2019 o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa07.05.2019VZN č. 1-2019
VZN č. 2/2019VZN č. 2-2019
VZN č. 3/2019VZN č.3-2019

Kalendár
Počasie Vranov nad Topľou tu
Počet návštev
  • 96299Celkom:
  • 35Včera:
  • 36Dnes:
  • 1Online:
  • 22/03/2012OD: