Oficiálna stránka obce

Faktúry  Zmluvy  Zmluvy na stiahnutie

Archív  Správy audítora

Súhrn Dokumentov za rok 2014

NÁZOV VZNDÁTUM
VZN - 2011
VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Kučín 01.11.2011VZN č. 9-2011
VZN - 2012
VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu01.06.2012VZN č. 2-2012
VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami12.12.2012VZN č. 3-2012
VZN - 2013
Požiarny poriadok obce Kučín 08.03.2013Požiarny poriadok obce Kučín
VZN - 2014
VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním dieťaťa v zariadení školského stravovania zriadeného obcou 25.08.2014VZN č. 2-2014
VZN k cene jedla zamestnancov materskej školy a cudzích stravníkov v školskej jedálni pri materskej škole Kučín 25.08.2014VZN č. 3-2014
Štatút obce Kučín 15.12.2014Štatút obce Kučín
VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou Kučín 25.08.2014VZN č. 4-2014
VZN o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 25.08.2014VZN č. 5-2014
VZN o podmienkach poskytovania dotácií 15.12.2014VZN č. 6-2014
VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Kučín 01.01.2017VZN č. 2-2016
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drboné stavebné odpady na území obce Kučín 01.01.2018VZN č. 1-2018

Kalendár

Meniny na web

Počasie Vranov nad Topľou tu
Počet návštev
  • 70525Celkom:
  • 41Včera:
  • 42Dnes:
  • 1Online:
  • 22/03/2012OD: